САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ ИЗВЪРШВАЩО ПАТЕНТНА ДЕЙНОСТ

чл. 61и, ал. 2 от   (ЗМДТ),; чл. 39, ал. 1 от ЗДДФЛ; чл. 1, ал. 5, т. 1 от НООСЛБГРЧМЛ ; чл. 6, ал. 9 от КСО

 

ВЪПРОС: Семейство притежава имот на морето и като физически лица предоставят нощувки в къща, която е семейна имуществена общност. За 2012 г. дейността по предоставяне на нощувки е упражнявана само от съпруга въз основа на подадена декларация за облагане с патентен данък по ЗМДТ, а през 2013 г. - декларация по ЗМДТ са подали и двамата съпрузи. През 2013 г. поради достигане на оборот в размер по-висок от 50 000 лв., двамата са регистрирани по ЗДДС.

Съпругът е съдружник в търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в края на годината прави изравняване на осигурителния си доход, като в таблица 1 и 2, колона 4 попълва направените авансови вноски през всички месеци на годината, а в колона 5.4 посочва само месеците, през които е осъществявана дейност.

Съпругата през 2012 и 2013 г. е наето лице по трудов договор. През 2012 г. не е правила изравяване на осигурителния си доход, тъй като не е самоосигуряващо се лице и не е подавала патентна декларация.

  • Правилно ли е процедирано през 2012 г. и как следва да се попълни таблица 1 и 2 за 2013 г. от двамата съпрузи, като се има предвид, че от м. септември те са регистрирани по ЗДДС, а патентът е платен и от двамата?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Още по темата:

Практики на НАП