ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО ВРЕМЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК

чл. 40, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗЗО; чл. 40, ал. 1, т. 4. от ЗЗО

Въпрос: Работя по трудово правоотношение и едновременно с това получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст. През м. декември 2013 г. година съм ползвал един месец неплатен отпуск. Работодателят ми настоява за това време да платя за собствена сметка дължимите здравноосигурителни вноски. 
o  Дължат ли се здравноосигурителни вноски за времето на  неплатения отпуск и за чия сметка?


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП