СЪДРУЖНИК ПОЛУЧИЛ ДОХОДИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ИЗВЪН ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 11 от НЕВД; чл. 6, ал. 9 от КСО; чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО; чл. 29 от ЗДДФЛ; чл. 43, ал. 6 и чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ; чл. 30 от ЗДДФЛ

ВЪПРОС: Съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице върху осигурителен доход в размер на 550 лв. През м. юни 2013 г. той е положил труд без трудово правоотношение, извън дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Това обстоятелство е декларирано пред фирмата, с която е сключил договора, но при изплащане на възнаграждението са удържани осигурителни вноски и данък върху общия доход. Лицето не е подало декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ.
Трябвало ли е самоосигуращото се лице да подаде декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, след като върху получената сума са внесени осигурителни вноски и данък върху доходите на физическото лице? 
·          Къде трябва да се посочи получената сума по гражданския договор, при попълване на таблица № 1 и № 2 за определяне на окончателния осигурителен доход за 2013 г.? 
·          При попълване на приложение № 3 от ГДД по чл. 50 на ЗДДФЛ в част ІІ - формиране на годишния облагаем доход, трябва ли да се впишат на съответните редове удържаните осигурителни вноски като вноски, внесени през годината, или само тези, които подлежат на довнасяне при изравняването?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП