ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ ИЗВЪРВАЛО ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ЧАСТ ОТ ГОДИНАТА

чл. 6, ал. 9 от КСО

ВЪПРОС: От м. януари до м. юни 2013 г. лице е получавало доходи за работа по трудово правоотношение, след което е освободено от работа. От м. юли до м. септември то няма получени доходи и не се е осигурявало. През м. октомври регистрира ЕООД и започва да се осигурява върху избран месечен осигурителен доход -  420 лв. 
Следва ли лицето да подава годишна декларация обр. № 6 и да попълва справката за изравняване на осигурителния доход?


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП