МИНИМАЛЕН МЕСЕЧЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯТ ДОХОД НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ, ИЗВЪРШВАЩО РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

чл. 8, ал.1, т. 2 от ЗБ на ДОО за 2014 г. ; чл. 3, ал.3, т. 2 от НЕВД;  чл. 11 от НЕВД;  чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО; чл. 6, ал. 8 от КСО

ВЪПРОС: През 2012 г. самоосигуряващо се лице е получило следните видове доходи:
- 2651 лв. - след приспадане на признатите разходи за дейността, т.е. облагаем доход - 2988,25 лв. за работа по договори без трудово правоотношение (приложение № 3 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ);
- 6600 лв. - за положен личен труд в собствената му фирма;
- 780 лв. доходи от наем (прил. № 4), т.е. облагаем доход 780 лв. - след приспадане на признатите разходи;
- 558,23 лв. - доходи от други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ - приложение № 6 на ГДД. 
( Как да определим размерът на месечната авансова осигурителна вноска през 2014 г. на самоосигуряващото се лице? 


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП