ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА ЕТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ УПРАЖНЯВАЩ И ДРУГА ДЕЙНОСТ

Чл. 56 от Търговския закон;  § 1, т. 4 от ДР на КСО;  чл. 6, ал. 10 от КСО;  чл. 6, ал.9 от КСО;  чл. 3, т. 1 от НЕВД;  чл. 11 от НЕВД

   ВЪПРОС: Собственик на ЕТ, регистриран като земеделски производител, при започване на дейността си е подал декларация, в която е посочено, че ще се осигурява само за фонд “Пенсии”. Заплащал е осигурителни вноски върху максималния осигурителен доход.

   При заверка на осигурителния стаж за периода 2005, 2006, 2007 и 2008 г. от НОИ отказват да заверят осигурителния стаж с мотив, че през този период лицето е имало и доходи, различни от земеделската дейност:

- доходи от рибовъдство като регистриран земеделски производител;

- доходи от рента.

- доходи от работа без трудово правоотношение (граждански договор).

   Какъв осигурителен доход следва да бъде заверен в осигурителната книжка на ЕТ за периода 2005 - 2008 г.?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ
Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП