ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН НА РАБОТА ОТ СЪДА РАБОТНИК

чл. 222, ал.1 от КТ; чл. 225, ал. 1 от КТ; чл.9, ал.3, т.2 от КСО; чл. 42, ал. 1 от   (ЗДДФЛ);  чл. 24 от   (ЗДДФЛ);  чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ;  чл. 49 от ЗДДФЛ; чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ

ВЪПРОС: На 12.05.2012 г. освободихме от работа работник по чл. 328, ал.1, т. 3 КТ - поради намаляване на обема на работа. Изплатихме полагащото му се обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ за периода 12.05.2012 г. - 11.06.2012 г. - 1763.86 лв.

   Работникът заведе дело за незаконосъобразно уволнение и бе възстановен на работа от 1.10.2013 г. На 16.09.2013 г. той се е регистрирал в Бюрото по труда като безработен.

   С решение съдът осъжда фирмата да заплати 9217.98 лв. обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ на работника за оставане без работа за период от 6 м. - 12.05.2012 г. до 12.11.2013 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.07.2012 г. до окончателното й плащане.

   Когато работникът се яви на работа, анулирахме уведомлението по чл. 62 за прекратяване на трудовия договор.

   Изчисленото обезщетение за 6 месеца е 9217.98 лв. (1763.86 лв. БТВ - 227.53 лични вноски на лицето за ДОО и ЗО) = 1536.33 (нетна РЗ и ДОД) x 6 месеца.

1. От 9217.98 лв. приспаднахме изплатеното обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ в размер на 1763.86 лв., т.е. 9217.98 лв. - 1763.86 лв. = 7454.12 лв. - това е сумата, която преведохме на работника по сметка на 1.10.2013 г.

2. За периода от 02.07.2012 г. до 30.09.2013 г. включително дължимата лихва е 951.69 лв. (база за изчисляване - 7454.12 лв.)

3. Сумата за фонд “Пенсии” за лицето за сметка на работодателя е 1763.86лв. х 17.8% = 313.97 лв. месечно за ДОО по чл.9, ал.3, т.2 от КСО.

   Подадохме декларация обр. № 1 за всеки месец поотделно за периода 12.05.2012 г. - 14.10.2013 г.

   Въпросът ми е:

1. Правилно ли сме декларирали дължимия ДОД (153.63 лв месечно) върху изплатеното обезщетение по чл. 225, ал.1 от КТ и лихва за периода 12.05.2012 до 12.11.2012 г. в декларация обр. № 6?

2. Може ли да се приспадне ДОД от бъдещи работни заплати на лицето, тъй като данъкът не е удържан при изплащане на обезщетението по чл. 225, ал.1 на 1.10.2013 г.? Лихвата в размер на 951.69 лв. е декларирана като плащане от работодателя през м. септември 2013 г. с удържан данък 95.17лв. В Декларация обр. № 1 е попълнен код 18, в т.12 Вид осигурен.

 АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ
Лорета Цветкова, данъчен експерт

Още по темата:

Практики на НАП