Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Практика на НАП по проблемни казуси.

Град
КАЗАНЛЪК
Дата
2017-12-08 09:00 - 17:00
Място
хотел "Казанлък" пл. "Севтополис" № 1

Лектори: Цветана Янкова, Лорета Цветкова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

8 декември 2017 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

І. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2017 г.

Административна и съдебна практика по актуални въпроси и практически казуси по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

1. Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи:  Право на избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, произтичащи от лично ползване на служебни активи; Понятие за „разходи в натура”; Данъчно задължени лица, за които е приложим редът за облагане с данък върху разходите; Особености при формиране на данъчната основа за облагане с данък върху разходите за превозни средства, недвижими имоти и други активи; Данъчно третиране на отчетен като разход ДДС във връзка с лично ползване на служебни активи; Деклариране и внасяне на данъка върху разходите.
2. Примери и казуси от административната и съдебна практика по често прилагани разпоредби на ЗКПО, свързани с определяне на данъчния финансов резултат за 2017 г.: Непризнати за данъчни цели разходи и приходи - данъчни постоянни разлики: Разходи, които не са документално обосновани; Разходи, несвързани с дейността; Скрито разпределение на печалбата, в т.ч. по отношение на касовите „наличности”. Разходи за ДДС; Разходи за данък при източника, понесен от платеца на дохода; Разходи за глоби, санкции и лихви за просрочие; Разходи за дарения; Приходи, възникнали по повод на непризнати разходи; Приходи от дивиденти; Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения. Разходи и приходи от брак и липси. Данъчни временни разлики: Неизплатени доходи на местни физически лица; Слаба капитализация. Обезценки и отписване на вземания;  Данъчно третиране на неплатени задължения. Пренасяне на данъчна загуба.
3. Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки.
4. Намаляване на административната тежест за 2017 г.

Лектор: Цветана Янкова, данъчен експерт по ЗКПО
 Участва в изготвянето на промените и методологията по прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане. Автор е на редица кометари и публикации в специализираните издания, свързани с прилагането на ЗКПО.

ІІ по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1. Кратък преглед на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2017 г. (облагаеми и необлагаеми доходи, нови условия за ползването на данъчните облекчения, данъчно облекчение за направени безкасови плащания, данъчно третиране на доходите от печалби и награди и др.). Практиката на НАП.
2. Актуални казуси, свързани с доходите от трудови правоотношения: (командировъчни пари, непарични доходи, социални разходи и т.н.). Особености и задължения на работодателя, когато трудът се полага в чужбина. Годишно облагане на доходи от трудови правоотношения, придобити през 2017 г.
3. Годишни задължения за 2017 г. и коментар по свързаните с тях въпроси: Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица - установени за данъчни цели в държави - членки на ЕС; Попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2017 г.; Подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г. Акцент върху новите моменти в образците.
4. Проблемни казуси и дискусия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Лектор: Лорета Цветкова, данъчен експерт по ЗДДФЛ
 Участва в изготвянето на промените и методологията по прилагане на Закона за данъците връху доходите на физическите лица. Автор е на редица кометари и публикации в специализираните издания, свързани с облагане доходите на физическите лица.


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Допълнителна 5% отстъпка за ранно записване и заплащане на таксата за участие в семинар - до 03.ХІ.2017 г.
Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи и обяд.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 2017-12-08 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП