НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Град
ПЛОВДИВ
Дата
21 Май 09:30 - 17:30
Място
Хотел Империал, Пловдив, ул. "Арх. К. Петков" № 1а

Лектор: Д-р Невин Фети, юрист, специалист по GDPR

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

21 май 2018 г.

 

Място на провеждане: залата на хотел Империал****,
Пловдив, ул. "Арх. К. Петков" № 1а
от 9.30 до 17.30 ч.

 Лектор: Д-р Невин Фети, юрист, специалист по GDPR
Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, магистър по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитила е дисертационен труд за придобиване на образователно-научна степен „доктор” по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация. Преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни, в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни. Преподавател по дисциплината “Правен режим на класифицираната информация” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

П Р О Г Р А М А

 

9.30 - 11.00 ч.
Основни понятия. Принципи и основания за обработване на лични данни. (Обхващат се понятията за лични данни, специални категории лични данни, генетични данни, биометрични данни, обработване на лични  данни, регистър с лични данни, администратор, обработващ, трета страна и получател на лични данни)
11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза
11.30 - 13.00 ч.
Права на субекта на данни - съдържание и ред за упражняване.
(Обхващат се правото на информираност; правото на достъп; правото на коригиране; правото на изтриване („правото да бъдеш забравен“); правото на ограничаване на обработването; правото на преносимост; правото на възражение; правото на субекта на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване; правото на защита по съдебен или административен ред; правото на обезщетение за претърпени вреди)
13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка - обяд в ресторант на хотел Империал
14.00 - 15.30 ч.
Задължения на администраторите и обработващите лични данни. (Обхващат се задълженията за обработване на лични данни в съответствие с принципите на ОРЗД и отчетност; осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране; определяне на длъжностно лице по защита на данните; уведомяване в случай на нарушаване на сигурността на личните данни и документиране на всяко нарушение; извършване на оценка на въздействието; провеждане на предварителна консултация с надзорния орган; прилагане на подходящи технически и организационни мерки, сътрудничеството с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията по ОРЗД)
15.30 - 16.00 ч.
Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на данните. Дискусия.
Участниците в обучението получават сертификат.

Таксата за участие в семинара е 150 лева с ДДС и включва лекции, блокнот, химикалка, 2 кафе паузи и обяд в ресторанта на хотел Империал****.
Абонатите на сп. Наръчник на икономиста ползват отстъпка и заплащат 144 лв. с включен ДДС.
Допълнителна отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ 10%.
Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Банка Пиреос АД - BIC КОД: PIRBBGSF; IBAN: BG 08 PIRB 80761600244715, или в брой.

 
 

Дата

Мероприятие: 21 Май 09:30 - 17:30
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП