Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Практика на НАП по проблемни казуси.

Град
ПЛОВДИВ
Дата
30 Януари 09:00 - 17:00

Лектори: Цветана Янкова, Вержиния Заркова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

30 януари 201 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на Закона за  корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Практика на НАП по проблемни казуси.

І По Закона за  корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 г.  – административна и съдебна практика по актуални въпроси и практически казуси. Промени в ЗКПО, свързани  с подаване на годишната данъчна декларация.

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи: Право на избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, произтичащи от лично ползване на служебни активи; Понятие за „разходи в натура”; Данъчно задължени лица, за които е приложим редът за облагане с данък върху разходите; Особености при формиране на данъчната основа за облагане с данък върху разходите за превозни средства, недвижими имоти и други активи; Данъчно третиране на отчетен като разход ДДС във връзка с лично ползване на служебни активи; Деклариране и внасяне на данъка върху разходите.
Примери и казуси от административната и съдебна практика по често прилагани разпоредби на ЗКПО, свързани с определяне на данъчния финансов резултат за 2017 г.: Непризнати за данъчни цели разходи и приходи – данъчни постоянни разлики: Данъчни временни разлики: Данъчно третиране на задължения.
 Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи.
Промени в ЗКПО, свързани с подаване на годишната данъчна декларация.

Лектор: Цветана Янкова, данъчен експерт по ЗКПО
Участва в изготвянето на промените и методологията по прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане. Автор е на редица кометари и публикации в специализираните издания, свързани с прилагането на ЗКПО.


ІІ ПРОГРАМА ПО ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.: Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване: Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.
3. Казуси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство. Административна и съдебна практика.

Лектор: Вержиния Заркова, консултант по осигурително законодателство
Вержиния Заркова бе нач. отдел „Методология на осигуряването и контрол” в ЦУ на НОИ. Има практика в областта на методологията на прилагането на осигурителното законодателство в областта на краткосрочното осигуряване и контролно-ревизионната дейност на НОИ, начините на ползване на данните за осигурените лица подавани от осигурителите и самоосигуряващите се лица с оглед определяне на правата техните.


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 30 Януари 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП