Годишно приключване на 2017 г. Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Практически въпроси по прилагане на Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Практика на НАП по проблемни казуси.

Град
ПЛОВДИВ
Дата
29 Януари 09:00 - 19:00

Лектори:Моника Петрова, Лорета Цветкова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

29 януари 2018 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2017 г.
 

І по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)
Промени в Закона за данък върху 1. добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.:
- допълнения на правилата, отнасящи се до корекции на данъчен кредит;
- регистрацията по ЗДДС;
- други изменения и допълнения.
2. Данъчен кредит при ползване на фирмени активи за независима икономическа дейност и за лични нужди. Критерий за изчисляване на пропорцията между бизнес
ползването и личното ползване на актива. Задължение за деклариране.
3. Корекции на ползван данъчен кредит. Ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи.
4. Данъчно третиране на договорите за лизинг. Корекции на ползван данъчен кредит.
5. Данъчно третиране при разваляне на доставката. Задължение за доставчика и получателя. Корекции след деклариране на вече осъществени доставки.
6. Казуси, свързани с прилагането на ЗДДС. Административна и съдебна практика по ЗДДС. Практика на Европейския съд.

Лектор: Моника Петрова, данъчен експерт по ЗДДС

ІІ по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1. Представяне на последните изменения и допълнения в ЗДДФЛ.
2. Актуални въпроси, свързани с годишното облагане и деклариране на доходите на физическите лица за 2017 г.:
- Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения. Особености при ползването на данъчните облекчения чрез работодателя;
- Подаване на годишна данъчна декларация. Новите моменти при попълването на формуляра. Особености при подаване на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица. Ползване на данъчно облекчение за безкасови плащания. Деклариране и облага не на доходи от източници в чужбина на местни физически лица. Актуални въпроси, свързани с годишното облагане и деклариране на доходите;
3. Разглеждане на интересни казуси от практиката по прилагането на закона:
- доходи по трудови правоотношения (командировъчни пари, непарични доходи, социални разходи и др.);
- доходи от друга стопанска дейност, от наем, от прехвърляне на права и имущество, включително чрез продажба от интернет сайтове;
- данъчно третиране на доходите от награди и печалби от игри на случайността;
4. Дискусия по въпроси, поставени от участниците в семинара.

 

Лектор: Лорета Цветкова, данъчен експерт по ЗДДФЛ
 Участва в изготвянето на промените и методологията по прилагане на Закона за данъците връху доходите на физическите лица. Автор е на редица кометари и публикации в специализираните издания, свързани с облагане доходите на физическите лица.


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 29 Януари 09:00 - 19:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП