Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Практически въпроси по прилагане на ЗДДС. Промени в ЗДДС.; Практика на НАП по проблемни казуси.

Град
СТАРА ЗАГОРА
Дата
25 Януари 09:00 - 17:00

Лектори: Цветана Янкова, Моника Петрова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

25 януари 2018 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2017 г.
 
І По закона за корпоративно подоходно облагане

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 г.  – административна и съдебна практика по актуални въпроси и практически казуси. Промени в ЗКПО, свързани  с подаване на годишната данъчна декларация.

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи: Право на избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, произтичащи от лично ползване на служебни активи; Понятие за „разходи в натура”; Данъчно задължени лица, за които е приложим редът за облагане с данък върху разходите; Особености при формиране на данъчната основа за облагане с данък върху разходите за превозни средства, недвижими имоти и други активи; Данъчно третиране на отчетен като разход ДДС във връзка с лично ползване на служебни активи; Деклариране и внасяне на данъка върху разходите.
Примери и казуси от административната и съдебна практика по често прилагани разпоредби на ЗКПО, свързани с определяне на данъчния финансов резултат за 2017 г.: Непризнати за данъчни цели разходи и приходи – данъчни постоянни разлики: Данъчни временни разлики: Данъчно третиране на задължения.
 Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи.
Промени в ЗКПО, свързани с подаване на годишната данъчна декларация

Лектор: Цветана Янкова, данъчен експерт по ЗКПО
Участва в изготвянето на промените и методологията по прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане. Автор е на редица кометари и публикации в специализираните издания, свързани с прилагането на ЗКПО.

ІІ ПРОГРАМА по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

 

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.:  
- допълнения на правилата, отнасящи се до корекции на данъчен кредит;
- регистрацията по ЗДДС;
- други изменения и допълнения.
Данъчен кредит при ползване на фирмени активи за независима икономическа дейност и за лични нужди. Критерий за изчисляване на пропорцията между бизнес ползването и личното ползване на актива. Задължение за деклариране.
Корекции на ползван данъчен кредит. Ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи.
Данъчно третиране на договорите за лизинг. Корекции на ползван данъчен кредит.
Данъчно третиране при разваляне на доставката. Задължение за доставчика и получателя. Корекции след деклариране на вече осъществени доставки.
Казуси, свързани с прилагането на ЗДДС. Административна и съдебна практика по ЗДДС. Практика на Европейския съд.

Лектор: Моника Петрова, данъчен експерт


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 25 Януари 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП