Становище № 20-00-5 от 12.01.2016 г.

Относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" 

Становище № 20-00-6 от 12.01.2016 г.

Относно изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Страница 2 от 2