Становище 20-00-203/29.12.2017 г. относно прилагането на осигурителното законодателство за 2018 г.

Становище 20-00-203/29.12.2017 г. относно прилагането на осигурителното законодателство за 2018 г.

Относно Промени в законодателството в сила от 1 януари 2018 г., свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите (ГВРС)

Становище 24-38-29 от 20.04. 2015

Относно: дължими осигурителни вноски върху средствата, изразходвани от работодател за сметка на социалните разходи, за осигуряване на организирано столово хранене.

Становище 26-С-205 от 27.04. 2015

Относно: прилагане разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване при уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи.

Становище 33-00-34 от 30.03.2015

Относно: установена нееднаква практика при прилагане на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от органите на Националната агенция за приходите (НАП) и на Националния осигурителен институт (НОИ)

Становище 54-00-3 от 16.04.2015

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 54-00-3/12.03.2015 г., изразявам следното становище:

Страница 1 от 2

Практики на НАП