Становище M-24-36-10 от 25.03.2015

Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с присъдено обезщетение за подобрение по договор, прогласен за нищожен по съдебен ред

Становище М-04-29-2 от 30.03.2015

Относно: прилагане на чл. 248 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на приходи от разпоредителни сделки със земеделски земи и горски територии с променено предназначение, държавна собственост

Становище М-08-К-1 от 06.04.2015

На руска гражданка с постоянно пребиваване в Република България, която е омъжена за български гражданин е издаден на основание чл. 107 от ДОПК акт за установяване на задължения по декларация за дължимия данък за лек автомобил, който е съпружеска имуществена общност. В подадената декларация през 2007 г., както и хода на проверката не е представена информация, относно освобождаванеот данък върху превозните средства, собственост на лице с намалена работоспособност.

Становище М-24-31-45 от 08.04.2015

Относно: Прилагането на § 15, § 18 и § 12 от ПЗР на ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), § 58 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС и § 9а от ПЗР на ЗДДФЛ

Страница 10 от 14

Практики на НАП