Становище М-08-К-1 от 06.04.2015

На руска гражданка с постоянно пребиваване в Република България, която е омъжена за български гражданин е издаден на основание чл. 107 от ДОПК акт за установяване на задължения по декларация за дължимия данък за лек автомобил, който е съпружеска имуществена общност. В подадената декларация през 2007 г., както и хода на проверката не е представена информация, относно освобождаванеот данък върху превозните средства, собственост на лице с намалена работоспособност.

Становище М-24-31-45 от 08.04.2015

Относно: Прилагането на § 15, § 18 и § 12 от ПЗР на ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), § 58 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС и § 9а от ПЗР на ЗДДФЛ

Страница 10 от 13