Становище 62-00-2 от 24.02.2015

Относно:прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Становище 91-00-16 от 06.03.2015

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП, Ви уведомявам следното:

В запитването е посочено, че понастоящем живеете в България, където имате постоянен адрес. Смятате да придобивате доходи като писател на свободна практика и бихте желала да започнете да плащате подоходен данък върху тези доходи. Посочили сте още, че ще извършвате дейността от дома си, като доходите Ви ще са от чужбина, в зависимост от това къде е публикацията. Поставените от Вас въпроси са свързани с реда и начина на плащане на подоходния данък.

Становище 94-А-102 от 13.03.2015

Относно: приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на България, който полага труд на територията на България в качеството на самоосигуряващо се лице

Становище M-24-36-10 от 25.03.2015

Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с присъдено обезщетение за подобрение по договор, прогласен за нищожен по съдебен ред

Страница 9 от 14

Практики на НАП