Становище 24-39-12 от 10.02.2015

Относно: характера на разхода (възстановим по пряк или косвен начин или  невъзстановим) за данък върху добавената стойност във връзка с проекти, финансирани по програми на Европейския съюз (ЕС) и други донори

Становище 24-39-14 от 10.02.2015

Относно: възстановим/невъзстановим разход за данък върху добавената стойност във връзка с проект, финансиран по ……….. програма на Европейския съюз „…………….“ (…….) 

Становище 24-39-22 от 22.04.2015

Относно:прилагане на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становище 24-39-25 от 18.03.2015

Относно: освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на получени от Фонд за гарантиране на влоговете доставки на услуги, предоставени по електронен път 

Становище 24-39-47от 30.04.2015

Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по Малка грантова схема на програма BG15„Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (НФМ 2009-2014)

Становище 26-Б-26 от 01.08.2017

Относно: приложение на разпоредбата на Чл. 132, ал. 5 и 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и § 46 от Преходните и заключителни разпоредби на Зяканя зя изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПР на ЗИД на ЗАДС) по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие.

Страница 8 от 14

Практики на НАП