Становище 24-37-15 от 12.03.2015

ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от Общините за получените от същите стоки и/или услуги в качеството им на бенефициенти в изпълнение на финансирани от ОП "Околна среда 2007-2013 г." водни проекти

Становище 24-37-18 от 17.03.2015

Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени от Община доставки на стоки и/или услуги във връзка с изпълнение на ОПОС по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становище 24-37-8 от 27.05.2015

Относно: регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на физическо лице, извършващо сделки, свързани с търговия с договори за разлики върху валутни двойки, акции, индекси, фючърси и стоки, чрез електронна платформа на инвестиционен посредник

Становище 24-38-17 от 18.03.2015

Относно: приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за частта, която е платена със средства от общински бюджет от доставка по договор, сключен в изпълнение на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между община и ЕБВР за предоставяне на безвъзмездни средства по Международен фонд “Козлодуй”   

Становище 24-38-25 от 11.05.2015

Относно: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на правителствено дарение във връзка с изпълнение на проект за финансиране от фонд „Условия на труд"

Становище 24-38-3 от 16.02.2015

Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение начислен данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и услуги във връзка с изграждане и разширение на ВиК мрежата на Общината, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС)  

Становище 24-38-31 от 27.05.2015

Относно: преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Становище 24-38-39 от 03.07.2015

ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит по реда на § 15г от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС, обн. ДВ бр. 41 от 05.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)

Страница 7 от 14

Практики на НАП