Становище 21-00-4 от 15.04.2015

ОТНОСНО: Данъчно третиране на средствата, които се предоставят за студентска, преподавателска и административна мобилност по програма „Еразъм“

Становище 24-35-5 от 17.04.2015

Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с получено обезщетение за болестта „син език".

Становище 24-35-7 от 24.04.2015

Относно: Прилагането на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и отчитането, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност

Становище 24-37-10 от 26.03.2015

Относно: приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо граждани на България, които полагат труд на територията на трета държава

Становище 24-37-15 от 12.03.2015

ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от Общините за получените от същите стоки и/или услуги в качеството им на бенефициенти в изпълнение на финансирани от ОП "Околна среда 2007-2013 г." водни проекти

Страница 6 от 14

Практики на НАП