Становище 08-К-2 от 13.03.2015

Относно: освобождаване от данък върху недвижимите имоти на имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Сухопътни войски и Съвместно командване на силите

Становище 08-М-6 от 14.09.2015

Относно: представяне на удостоверение по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на недвижими имоти в капитала на търговско дружество и вписване на промяната в собствеността на имотите в имотния регистър

Становище 08-П-4 от 30.03.2015

В отговор на поставените въпроси относно възможността за преизчисляване на задължения за данък върху превозните средства за периода 2006 г. - 2011 г., установени с влезли в сила актове за установяване на задължения, предадени за принудително събиране на НАП, след нова регистрация на автомобила в „Пътна полиция“ и промяна на мощността на автомобила, отразена в ново свидетелство за регистрация, считам следното:  

Становище 17-00-362 от 20.01.2015

Относно: платени от …….банка лихви след обявяването от Европейската централна банка (ЕЦБ) на отрицателен лихвен процент по депозитно улеснение на Евросистемата  

Страница 5 от 13