Становище № 20-00-223 от 17.11.2015 г.

Относно: Уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от Допълнителните разпоредби на същия закон

Становище 04-21-7 от 05.05.2015

Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) при доставки, извършвани по електронен път с място на изпълнение на територията на страната, по които доставчикът е регистриран в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза

Страница 4 от 14

Практики на НАП