21 Януари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 1 / 2019

Писмо № 3-128 от 19.01.2015 относно: данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3_128/19.01.2015 г.

ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 1 и ал. 4;
ЗДДФЛ, чл.26;
ЗКПО, чл. 78;
ЗКПО, чл. 54, ал. 1 и ал. 2;
ЗКПО, чл. 68;
ЗКПО, чл. 78;
ЗСч, чл. 4, ал. 1, т. 1

                                   
Относно: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като земеделски производител  и по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). През 2014 г. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” по Програма за развитие на селскостопанските райони 2007-2013 г. за доизграждане на сграда „Гъбарник за отглеждане на култивирани гъби” е получило финансиране в размер на Х лв.
 В тази връзка се поставя въпроса относно отчитането и данъчното третиране на полученото финансиране - като финансиране за текущата дейност или пропроционално на начислените за съответния период амортизации на актива, придобит в резултат на финансирането?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22 декември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.107 от 24 Декември 2014г.) и  Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр.107 от 24 Декември 2014г.) изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон.  Правото на избор за лицата по ал. 1 се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година /ал. 4 на чл. 29а/.  На основание § 11 от ПЗР към ЗИД на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014г., декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която се упражнява правото на избор от регистрираните по ЗДДС лица по чл. 29а, ал. 1, за 2014 г. се подава в срок до 31 януари 2014 г.  В случая при извършената служебна проверка в информационната система на НАП се установи, че чрез подадена декларация на 28.01.2014г. лицето е упражнило правото си на избор по чл. 29а от ЗДДФЛ. Следователно данъчното облагане  на доходите от стопанска дейност ще се осъществява като предприятие на едноличен търговец, което означава, че ще формира облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ.
При този избор физическото лице е задължено да прилага всички относими  разпоредби на Закона за счетоводството /ЗСч/ в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. В запитването липсва информация коя счетоводна база прилага, поради което приемаме, че за изготвяне на годишните финансови отчети се прилагат Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/
Отчитането на получените от ДФ „Земеделие” субсидии се осъществява в съответствие с правилата за признаване на даренията като приход, определени в СС 20 "Оповестяване на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ". Начинът за тяхното отчитане и признаване е в зависимост от това дали са предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи /в случая доизграждане на сграда „Гъбарник за отглеждане на култивирани гъби”/ или за краткотрайни активи.
Съгласно разпоредбата на т. 3.2, б. „а” от СС 20, правителствените дарения се отчитат като финансиране. Финансиранията, свързани с амортизируеми активи, се признават като приход, пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активите придобити в резултат на дарението.
Предвид изложеното за счетоводни цели следва да се приложат  разпоредбите на СС 20, да се отчете финансиране и да се признае приход от финансиране в размер на начислените счетоводни разходи за амортизации на актива - сграда „Гъбарник за отглеждане на култивирани гъби”, придобит със средства по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” по Програма за развитие на селскостопанските райони 2007-2013 г.
Отчитането на получените субсидии и свързаният с тях приход следва да бъде съобразен и с принципа текущо начисляване, посочен в чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗСч, според който приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.  
Относно данъчното третиране следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 78 от ЗКПО „Приходи и разходи, неотчетени по реда, определен в нормативен акт” и на глава десета „Данъчни амортизируеми активи” от същия закон, и по-конкретно чл. 54 и чл. 68.  Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗКПО, при определяне на данъчния финансов резултат се признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на тази глава. По силата на ал. 2 от същата правна норма, счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводните амортизации, независимо от това дали отчитането им води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане. На основание чл. 68 от ЗКПО,  счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели.

Практики на НАП