21 Септември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Становище 26-Б-26 от 01.08.2017

Относно: приложение на разпоредбата на Чл. 132, ал. 5 и 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и § 46 от Преходните и заключителни разпоредби на Зяканя зя изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПР на ЗИД на ЗАДС) по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие.

Практики на НАП