21 Септември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Писмо № 24-39-169 от 14.01.2016 год.

Прикачени
Download this file (ZDDS_24-39-169.doc)ZDDS_24-39-169.doc[ ]62 kB

Изх. № 24-39-169

Дата: 14.01.2016 год.

                                                           ЗДДС, чл. 3, ал. 5;

                                                           ЗДДС, чл. 79, ал. 3.

 

Относно:прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

                                                                                                                                       

           

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 24-39-169 от 23.12.2015 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗДДС при брак на иззети риболовни уреди, конфискувани при изпълнение на служебните задължения от страна на служители на отдел „……“ – гр. София.

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:  

Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и храните. ИАРА е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните, със седалище Бургас, с четири териториални звена. Дейността и структурата на ИАРА се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Дейността на ИАРА трябва да се преценява с оглед приложимостта на разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС, която регулира дейността на публичноправните субекти. С нормата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС е въведено изключение от общото правило, а именно - не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на конкретно изброените в същия законов текст.

Съгласно § 1, т. 7 от ДР на ЗДДС действията или доставките на държавните органи са извършени в качеството им на орган на държавна власт, ако за действията или доставките е изпълнено някое от следните условия:

- извършени са на основание на задължение, определено с нормативен акт;

- за тях е определена такса с нормативен акт;

- не могат да се извършват от търговец, освен ако това не му е вменено със закон.

Независимо от това, органите на държавната власт са данъчно задължени лица за извършваните от тях доставки, които попадат в кръга на изброените в чл. 3, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, както и за доставки, които ще доведат до значително нарушаване правилата на конкуренцията (чл. 3, ал. 5, т. 2 от с.з.).

ИАРА е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните и е регистрирано за целите на ЗДДС лице. По отношение на въпроса какви са задълженията по ЗДДС при брак на краткотрайни или дълготрайни активи следва да се има предвид, че съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол, който се отразява в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 4 от ЗДДС). Корекциите съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗДДС се извършват в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка - декларацията за този данъчен период. За стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, лицето дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС.

Предвид цитираната норма и доколкото при придобиването на стоките, които ще се бракуват (конфискувани риболовни уреди), не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, при извършването на брак на тези стоки не следва да се начислява и не се дължи данък върху добавената стойност.

При положение, че ИАРА в качеството си на данъчно задължено, регистрирано за целите на ЗДДС лице, извършва продажба на материални активи с отпаднала необходимост е относимо изложеното в писмо на НАП изх. № 04-04-43 от 07.05.2014 г., което е публикувано в интернет на страницата на НАП (www.nap.bg).

В случай, че ИАРА се разпореди със съответен актив, продавайки го като вторична суровина - отпадък, посочен в част първа на Приложение № 2 от ЗДДС, то за същия е приложимо изложеното в становище с изх. № 93-04-45/08.03.2007 г. на Министерство на финансите относно практическото приложение на Глава деветнадесета “а” от ЗДДС, което е публикувано в интернет на страницата на НАП (www.nap.bg). В тази връзка следва да се имат предвид легалните дефиниции на понятията за видовете отпадъци, регламентирани с § 1 от ДР на ЗДДС – т. 73, 74, 75 и 76. Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗДДС доставката, по която получателят е платец на данъка по глава осма, не подлежи на облагане от доставчика.

 

зАМ. Изпълнителен Директор на

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРИХОДИТЕ:

/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Практики на НАП