Писмо 24-30-39 от 24.01.2015

Относно: регистрация за прилагане на специалния режим за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица (Мини обслужване на едно гише –MOSS) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 

Писмо 91-00-7 от 20.03.2015

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ………. г. е отправена молба за среща за съвместно решение на възникнал практически проблем, свързан със сочена в писмото противоречива практика по прилагане на Глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - „Доставка на стоки и услуги по Приложение  № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя“ във връзка с доставка на стоки - слънчогледови люспи и доставка на услуга по пълнене, палетизиране и товарене на месокостно брашно. Сочите като проблем наличието на писмени становища на ЦУ на НАП, които явно противоречат на резултатите от приключилите ревизии, както и пет ревизии, които понастоящем са спрени. 

Писмо № 24-38-79 от18.01.2016 год.

ОТНОСНО: Ред за внасяне на задължителни осигурителни вноски при извършване на трудова дейност на различни основания по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване

Страница 1 от 12