23 Септември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова

ВЪПРОС: Като физическо лице - собственик на ЕТ, пенсионер за изслужено време и старост, имам доходи и като работещ по граждански договори. След извършена ревизия от НАП за периода 2012 - 2016 г. получените суми по всички граждански договори за проверявания период бяха включени в доходите ми, реализирани от дейност като ЕТ и съответо начислиха допълнително вноски за здравно осигуряване и данък по ЗДДФЛ. Правилни ли са действията на приходната администрация?

ОТГОВОР: Определянето на вида на дохода има първостепенно значение за целите на облагането му с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В зависимост от източника, видовете доход,  подлежащи на облагане с данък по реда на този закон, са обособени в шест основни групи, както следва:
* доходи от трудови правоотношения;
* доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (ЕТ);
* доходи от друга стопанска дейност;
* доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
* доходи от прехвърляне на права или имущество; и
* доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон.

На основание чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на същия закон.
Видно от цитираните данъчни норми е, че по принцип законодателят е регламентирал правна възможност едно и също физическо лице да получава доходи от различни източници и съответно е определил различни правила за формиране на облагаемия доход и данъчната основа. Трябва да се поясни обаче, че във връзка с определянето на вида на дохода, за целите на ЗДДФЛ, е без значение обстоятелството, че сте пенсионер за изслужено време и старост. В конкретния случай дали сте или не сте самоосигуряващо се лице също няма отношение към определянето на вида на дохода за целите на облагането му по реда на ЗДДФЛ.

Важен е фактът, че сте собственик на ЕТ и в тази връзка е необходимо да имате предвид, че доходите от стопанска дейност като едноличен търговец са обособени като отделен вид доход в нормата на чл.10, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, като при определянето на облагаемия доход и данъчната основа се прилагат съответно правилата на чл. 26 и чл. 28 от същия закон. Този вид доходи се декларират в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за  съответната година и се облагат с данъчна ставка в размер на 15%. Посочили сте, че сте извършвали услуги по сключени граждански договори като физическо лице, поради което може да се предполага, че при определянето на облагаемия доход сте прилагали чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, попълвали сте Приложение № 3 от годишната данъчна декларация и съответно сте облагали тези доходи с данъчна ставка 10%.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП