23 Септември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

НЯКОИ ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СМЪРТТА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ - ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - Янчо Христозов, Теодоси Георгиев

І. Обща правна рамка на едноличен търговец (ЕТ), нормативно
разписана съгласно Търговския закон (ТЗ) и наследяване на
предприятието на ЕТ при смърт на собственика.
Фигурата на едноличния търговец, регламентирана в чл. 56 - чл. 60а от ТЗ, е една от популярните правно-организационни форми за осъществяване на търговска дейност от дееспособни физически лица (ФЛ) с местожителство в страната, при които обаче не са налице общо препятстващи факти за регистрацията им като такъв вид търговци - (вижчл. 57 от ТЗ, с който се установява забрана за лица в производство по несъстоятелност, за невъзстановени в правата си  несъстоятелни и за осъдени за банкрут лица да упражняват търговско занятие), или са налице някои от специалните препятстващи факти за подобна регистрация, разписани в други закони, с които се установява забрана за държавните
служители, работещи по служебно правоотношение или за служителите в държавната и местна администрация, работещи по трудово правоотношение, да упражняват търговско занятие. При тази правна форма (на ЕТ) особеното е, че няма нова юридическа персонализация на физическото лице, нито раздвоение на неговия идентитет (каквито се наблюдават например при физическо лице, осъществяващо дейност като ЕООД), а само и единствено разширение на общата гражданска правоспособност на физическото лице с търговска правоспособност и дееспособност - т.е. с възможността същото за своя сметка, в свой интерес и под свое уникално фирмено наименование да участва в търговския оборот, да сключва търговски сделки, да придобива търговски права и задължения, и да встъпва в търговски фактически отношения.
В патримониума на физическото лице-едноличен търговец е и създаденото от него предприятие по смисъла на чл. 15 от ТЗ, т.е. комплексът от обективно обособени имуществени права, задължения и фактически отношения, придобити или възникнали при упражняването от лицето на търговското занятие, което е само относително обособена част от неговото имущество. Поради този факт физическото лице-едноличен търговец отговаря за задълженията, възникнали във връзка с търговската му дейност, с цялото свое лично имущество, без значение е, дали това имущество е свързано с предприятието на търговеца, дали е лично имущество или е имущество, което представлява съпружеска имуществена
общност (СИО).
Смъртта на физическото лице-едноличен търговец като юридически факт води до последици от търговски и гражданско-правен характер, които се преплитат, а в определени хипотези взаимно предпоставят и обуславят. Първо - смъртта на търговеца е факт с правопрекратяващо значение. Тя прекратява „ipso facto” (”по силата на самия факт”) правосубектността на едноличния търговец като такъв, което обстоятелство, обаче, Търговският закон не въздига в равнозначно на автоматично заличаване на търговеца от търговския регистър. Търговският закон допуска „поемане” на предприятието на ЕТ от наследниците по закон и/ или завет - (което е продиктувано от съображение за обществен интерес) и, ако същите не реализират тази алтернативно дадена възможност, то само тогава им вменява задължението да заяват заличаването му от регистъра - (виж чл. 60, ал. 2 и чл. 60-а, т. 2 от ТЗ). Второ - смъртта на едноличиния търговец е факт и с правопораждащо значение. Тя води съгласно Закона за наследството (ЗН) до откриване на наследството на починалия и процедура по неговото наследяване, в смисъл, че за наследниците му по закон и/или завещание (по принцип тук са допустими и двата способа на наследяване) се поражда право да приемат (евентуално да откажат) имуществените права и задължения на починалото лице. Откриването на наследството на ЕТ трансформира имуществото на починалия търговец в „наследствена маса”, т.е. в единство на всички имуществени права и задължения на починалото лице. Относително обособена част от наследството на починалия е и търговското предприятие на едноличния търговец. В този контекст, след откриване на наследството на починалия ЕТ призованите по смисъла на Закона за наследството наследници - по закон и/или завещание, ако приемат наследството по един от предвидените в този закон начини, и само тези от наследниците, които приемат наследството, стават съсобственици на цялото наследено имущество, в т.ч. и на включеното в него търговско предприятие на ЕТ като относително обособена част от правата и задълженията на починалото лице. Правата и задълженията на починалия ЕТ, евентуално и фактическите отношения, свързани с търговската му дейност, преминават върху наследниците на починалото лице съгласно общия ред по Закона за наследството, и  единствено от тяхната воля зависи дали ще съхранят предприятието на ЕТ като такова, чрез „поемане” на предприятието от един от тях по специалния ред - т.е. по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон, или ще заличат търговеца със заявление по чл. 60а, т. 2 от същия закон и ще пристъпят към делба на съответните права и задължения в рамките на процедурата по Закона за наследството - доброволна или съдебна делба на наследството.
Решение на приелите наследството на починалия едноличен търговец негови наследници за поемане на предприятието му е, като един от тях обикновено се облича във формата на споразумение с нотариална заверка на подписите. В същото или в отделно споразумение би следвало да се предвидят механизмите за компенсиране на останалите наследници във връзка с факта, че предприятието на ЕТ ще бъде прехвърлено на един от тях и черпейки тази облага от масата на наследството, той следва по еквивалентен начин да овъзмезди другите законни наследници. След като бъде определен, избраният наследник подава в Агенцията по вписванията - Търговския регистър, заявление образец А 1, с
което стартира процедура по регистрацията си като ЕТ, в случай че не е регистриран като такъв, и заявление - образец В 1, с което прехвърля предприятието на наследодателя към себе си като наследник. Поетото предпрятие получава нов ЕИК, а наследникът е длъжен към фирмата на починалото лице да добави собственото лично, бащино или фамилно име (чл.60, ал.3 от ТЗ). Ако избраният наследник е вече регистран като едноличен търговец, то същият не подава в  регистъра заявление образец А 1, предвид това че има качеството на ЕТ, а само образец В 1, с което прехвърля към себе си предприятието на починалия ЕТ. Поетото предприятие получава ЕИК на наследника, а той може и да запази фирмата на починалото лице.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП